Πρόσκληση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σχολεία της Τριφυλίας

Τετάρτη, Απριλίου 13, 2011 Αναρτήθηκε από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑΣ

 Ενημέρωση από τους αρμόδιους Δημοτικούς Συμβούλους και Αντιδήμαρχο Τριφυλίας είχαμε οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τριφυλίας στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών τη Δευτέρα 11-04-2011 στις 19.00. Ο κύριος Γεώργιος Γκόνης (Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας) ανέφερε την Πρόσκληση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Δήμους για ένταξη στο επιδοτούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", με τη συμμετοχή σε αυτό των σχολικών μονάδων. Παρακάλεσε για την άμεση ανταπόκριση από τους διαχειριστές των σχολείων για να συμπληρωθεί εγκαίρως η φόρμα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μονάδας για να προχωρίσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Όποια σχολεία επιλεγούν, θα εγκατασταθούν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στο χώρο τους- για κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών- ενώ θα βελτιωθούν με διαφόρων μορφών παρεμβάσεις οι εγκαταστάσεις των σχολείων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:
40 Ανανεώσιμη Ενέργεια: Ηλιακή
41 Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα
42 Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα.
43 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας


Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.(. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 3614/2007 «(ιαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
3. Την Πρωθυπουργική Απόφαση με αρ. 2876 / 7.10.09 (ΦΕΚ 2234/07.10.09) αλλαγής τίτλου Υπουργείων, που μετονομάζει το Υ.ΠΕ.Χ@.(.Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Το Π.(. 189/2009 (ΦΕΚ Α’ 221/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε με το Π.(. 24/2010 (ΦΕΚ Α’ 56/15.4.2010).
5. Την 3797/28.1.10 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία διορίστηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Οικ. 121308 (ΦΕΚ 1499/Β/2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία (ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και μετονομάστηκε σε Ε.Υ.(. Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/5.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
8. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.6.2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος διαχείρισης.
9. Την με αρ. πρωτ 127573/10.8.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
10. Την από 06.04.2009 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:
1. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
2. Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
3. O.Σ.Κ. (Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων)
για την υποβολή προτάσεων πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. εν δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για νέα ή υπό ανέγερση σχολικά κτίρια, για τα οποία έχει εκδοθεί η με αρ. Πρ. 181525/ Π62 / 2.9.2010 Πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ειδικότερα με την παρούσα πρόσκληση και για τις κατηγορίες πράξεων «Έργα αξιοποίησης ΑΠΕ από φορείς του ημόσιου και Ευρύτερου ημόσιου Τομέα», «Προώθηση συστημάτων ΑΠΕ – βιομάζα», «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια» και « ράσεις για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας», δύναται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις, προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και να ενθαρρυνθεί η χρήση ΑΠΕ:
Α. δράσεις ΑΠΕ:
1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
2. Εγκαταστάσεις αβαθούς γεωθερμίας
3. Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
4. Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
5. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και αντλίες θερμότητας
6. Συνδέσεις με (ημόσιο (ίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
7. Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την
προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν
γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους
Β. (ράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
1. Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και
άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
2. Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης
4. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
5. Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
6. Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
7. Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
8. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
9. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών κτιρίων, με
στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
10. Συνδέσεις με (ημόσιο (ίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Γ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις:
1. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου
2. Τεχνικές Μελέτες (προμελέτες, μελέτες, τεύχη δημοπράτησης, μελέτες εφαρμογής)
3. Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις με βάση την ισχύουσα νομοθεσία - Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (πριν την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων)
5. Συστήματα μετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής
-επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των ενεργειακών συστημάτων του κτιρίου, (όπως ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS))
6. Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων, με τη δυνατότητα μετρήσεων, συλλογής και καταγραφής των απαραίτητων δεδομένων και παραμέτρων όπως: εσωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση CO2 και άλλων ρύπων κ.λ.π.), μετεωρολογικά δεδομένα (ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασία κ.α.), αποδόσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων (κατανάλωση καυσίμου, απόδοση λειτουργίας), ενεργειακές καταναλώσεις κ.α.
7. Δράσεις δημοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενημέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ) και
8. Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και του κοινού.
H διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα ενός συστήματος και η προώθηση στις μαθητικές κοινότητες και, μέσω αυτών, στην κοινωνία, αρχών και τεχνολογιών της αειφόρου ανάπτυξης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα επιτευχθεί μέσω της διασφάλισης επισκεψιμότητας των νέων εγκαταστάσεων από τους μαθητές, της αναγραφής επ’ αυτών ή επί Πινακίδων των λειτουργικών αρχών και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, της εγκατάστασης Συστημάτων καταγραφής και παρουσίασης της ανά πάσα στιγμή και σωρευτικά παραγόμενης ενέργειας, των ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρησης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα, της εκπόνησης Οδηγών λειτουργίας και της κυκλοφορίας Φυλλαδίων, της δημιουργίας και συντήρησης Ιστοσελίδων κλπ.
 • Digg
 • del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Yahoo! Buzz
 • Technorati
 • Facebook
 • TwitThis
 • MySpace
 • LinkedIn
 • Live
 • Google
 • Reddit
 • Sphinn
 • Propeller
 • Slashdot
 • Netvibes

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου